Leaky Gut / lekkende darmsyndroom (2024)

WAT IS HET LEKKENDE DARMSYNDROOM?
(LEAKY GUT SYNDROME)

Bij een “lekkende darm” is de doorlaatbaarheid van de darmwand groter dan de bedoeling is. Dit ontstaat doordat kleine ontstekingen in de darmen de slijmvliezen beschadigen. Een lekkende darm kun je als het ware vergelijken met een heel fijne zeef, waarvan sommige gaatjes te groot zijn geworden. Grotere brokstukjes [ dan de bedoeling is] van het voedsel worden doorgelaten. Ook sijpelen onderdelen van afgestorven bacteriën door de slijmvlieslaag heen. Al deze stoffen komen dan in de bloedbaan terecht. Het slijmvlies bestaat uit één laag cellen, die los van elkaar liggen maar met elkaar verbonden zijn door een vezelstructuur, de zogenaamde tight junctions. Deze kun je vergelijken met schuifdeuren, die de opdracht hebben ongewenste stoffen uit de darminhoud en te grote brokstukken voedsel tegen te houden. Deze werken dus als een zeef. Bij een “lekkende darm” werken de tight junctions niet goed en kunnen de ongewenste stoffen alsnog in het lichaam terecht komen.

Leaky Gut / lekkende darmsyndroom (1)
WAARDOOR WORDT EEN LEKKENDE DARM VEROORZAAKT?

Een lekkende darm ontstaat doordat de samenstelling van de darmflora uit balans is. In de darmen zitten honderden miljarden bacteriën en die bestaan wel uit duizend verschillende soorten. Ieder mens heeft zijn eigen specifieke darmcultuur, maar de onderlinge verhoudingen moeten wel binnen zekere regels zijn. Bepaalde groepen bacteriën zijn essentieel voor de kwaliteit van de slijmvlieslaag. Deze bacteriën houden minder gewenste exemplaren in toom en scheiden voedingsstoffen af die de darmslijmvliescellen van voedingsstoffen voorzien. Deze bacteriën verteren vezels uit groentes en produceren Korte Keten Vetzuren. Deze dienen als brandstof voor de cellen van de darmwand en helpen bij het sterk houden. Deze vetzuren moeten een lekkende darm voorkomen.

In de darmen bevinden zich naast goede ook slechte bacteriën. De goede bacteriën moeten er voor zorgen dat de slechte bacteriën niet de overhand kunnen krijgen. In het algemeen lukt dat best, maar door diverse gifstoffen als pesticiden en zware metalen en ook door medicatie ontstaat er een situatie waarin de ongewenste bacteriën te sterk aanwezig kunnen zijn. Ook het gebruik van antibiotica kan een verschuiving geven in de balans tussen de verschillende groepen bacteriën. Antibiotica doden namelijk ook gezonde bacteriën. Maar het is vooral het eetpatroon van de westerse mens die een geweldig negatieve invloed heeft op de balans van de darmflora. Met name suikers en geraffineerde koolhydraten verstoren het evenwicht in de darmen. De candidaschimmel leeft van suiker en geeft het lichaam ook een signaal af om meer zoetigheid te eten. De slechte bacteriën en de candidaschimmel beschadigen de slijmvliezen van de darmen maar ook medicijnen als maagbeschermers en ontstekingsremmers zoals diclofenac en ibuprofen e.a. Andere oorzaken van een lekkende darm darm zijn: langdurige stress, gebruik van medicatie, overmatig alcoholgebruik en ook een ongezond voedingspatroon [ weinig groentes en veel suikers of andere geraffineerde koolhydraten].

GLUTEN

Een andere oorzaak voor een “lekkende darm” zijn de gluten. Deze stoffen zijn moeilijk verteerbaar en zijn bij uitstek in staat de Tight Junctions te beschadigen. Het gluteneiwit zit in alle granen die tot de grassenfamilie horen, zoals tarwe, spelt, rogge en gerst. De mate waarin varieert evenwel en er zijn ook verschillende soorten gluteneiwitten. Vooral de gliadine eiwitten zijn erg schadelijk. Deze zitten vooral in de diverse tarweproducten. Door de beschadiging van de Tight Junctions komt het eiwit Zonulin vrij. Een verhoogde waarde in de ontlasting wijst op een beschadiging van de Tight Junctions en dus op een Leaky Gut. Dit proces is niet helemaal hetzelfde als een Coeliakie. In dat geval is er een aangeboren enzym- stoornis in de wanden van de dunne darm. In dat geval geeft ieder spoor gluten al klachten. Men moet dan levenslang een glutenvrij dieet blijven volgen. Bij een genezen “lekkende darm” kan men voorzichtig wat glutenproducten nuttigen, maar het is aan te raden altijd spaarzaam met gluten om te gaan.

WELKE CONSEQUENTIES ZIJN ER NOG MEER?

Onvoldoende verteerde voedselresten geven in het bloed aanleiding tot reacties in de vorm van antistoffen en andere ontstekingseiwitten. Het zijn de zelfde reactiepatronen zoals bij het binnendringen in het lichaam van een virus of bacterie. Deze reacties zijn aanleiding tot diverse ziektebeelden als allergieën en auto-immuunaandoeningen. Denk daarbij aan eczeem, chronische luchtwegproblemen en ook een te langzaam werkende schildklier, suikerziekte en reumatische gewrichtsaandoeningen. Ook talloze andere aandoeningen kunnen het gevolg zijn van een lekkende darm en de voedselintolerantie, die daar dan het gevolg van is.

HOE KAN MEN EEN LEKKENDE DARM WEER HERSTELLEN?

In de eerste plaats moet de verstoring in de bacterie-balans hersteld worden. Vermijd voedsel welke de darmwand kan beschadigen, zoals suiker en andere koolhydraten. Wel toegestaan zijn de vezels uit groentes. Deze vezels geven gezonde darmbacteriën de juiste voedingsstoffen. Ze nemen in aantal toe en scheiden slijm en andere producten af om de beschadigde darmwand te herstellen. Verder altijd Probiotica en ook supplementen die helpen bij dit genezingsproces. In de eerste instantie L-Glutamine, maar verder ook Zink en Lecithine. Ook andere supplementen zijn soms nodig.

De verhoogde doorlaatbaarheid veroorzaakt ook een toegenomen vervuiling van het bindweefsel, het weefsel wat door het hele lichaam tussen de orgaancellen ligt waar allerlei afvalstoffen van de stofwisseling in de cellen kunnen worden opgeslagen als de ontgifting niet altijd soepel verloopt. Dit is ook vaak het geval bij de Leaky Gut. Hiervoor zetten we in ons Centrum de Med Matrix Therapie in.

Centrum Biologische Geneeskunde / Leaky Gut 2018

Leaky Gut / lekkende darmsyndroom (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6329

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.